Služby nové


Programování webových aplikací

<p>Spousty excelov&yacute;ch kontingenčn&iacute;ch tabulek, souborů s pozn&aacute;mkami a jen složitě ukryt&yacute; syst&eacute;m, kter&yacute; zn&aacute; jen jeho majitel? Uděl&aacute;me v&aacute;m z něj poř&aacute;dek ve funguj&iacute;c&iacute;m a uživatelsky př&iacute;větiv&eacute;m syst&eacute;mu, kter&yacute; dok&aacute;že ř&iacute;dit i procesy ve va&scaron;&iacute; firmě. Ž&aacute;dn&eacute; neosobn&iacute; aplikace, vytv&aacute;ř&iacute;me syst&eacute;m pro v&aacute;s a s v&aacute;mi, tak aby pro v&aacute;s a va&scaron;e zaměstnance byl efektivn&iacute;, intuitivn&iacute; a obl&iacute;ben&yacute;. Nejste pro n&aacute;s č&iacute;slo v řadě, nehled&aacute;me ře&scaron;en&iacute; pro masy...mluv&iacute;me s v&aacute;mi o va&scaron;ich představ&aacute;ch a NENECH&Aacute;ME V&Aacute;S V TOM.</p>

Automatizace

<p>Jsme specialist&eacute; na automatizaci IT infrastruktury.&nbsp;Nejdel&scaron;&iacute;&nbsp;zku&scaron;enost&nbsp;m&aacute;me z budov&aacute;n&iacute;&nbsp;a deseti let&nbsp;provozov&aacute;n&iacute;&nbsp;linuxov&eacute; infrastruktury v Česk&eacute; spořitelně. Pom&aacute;hali jsme v&scaron;ak automatizovat rozs&aacute;hl&eacute;&nbsp;infrastruktury i jin&yacute;ch česk&yacute;ch i zahraničn&iacute;ch společnostech.&nbsp;</p> <p>V Česk&eacute; spořitelně jsme vymysleli a vybudovali konsolidačn&iacute; ře&scaron;en&iacute; pro aplikačn&iacute; servery, datab&aacute;ze&nbsp;i webov&eacute; servery v době, kde o tom zbytek česk&eacute;ho korpor&aacute;tn&iacute;ho světa zač&iacute;nal přem&yacute;&scaron;let. Tehdy&nbsp;jsme byli RedHatem&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7GUPxqr3XkY" target="_blank">ukazov&aacute;ni jako př&iacute;klad</a>&nbsp;toho, co lze vybudovat. Dnes se takov&eacute;mu ře&scaron;en&iacute; ř&iacute;k&aacute;&nbsp;Openshift.</p> <p>Život jde d&aacute;l, technologie postupuj&iacute; a oček&aacute;v&aacute;n&iacute; uživatelů tak&eacute;. My jsme opět na zač&aacute;tku dal&scaron;&iacute; urovně&nbsp;automatizace. V době, kdy v&scaron;ichni ře&scaron;&iacute; automatizaci infrastruktury se posouv&aacute;me o patro v&yacute;&scaron;&nbsp;a automatizujeme cel&eacute; služby.</p> <p>Stejně jako je z&aacute;sadn&iacute; změna v procesech, zodpovědnostech i způsobu provozu&nbsp;při konsolidaci&nbsp;infrastruktury, obodobn&aacute; změna n&aacute;s ček&aacute; při automatizaci cel&eacute;ch služeb. Pokud jste s automatizac&iacute;&nbsp;je&scaron;tě nezačali, m&aacute;te v&yacute;hodu, protože si jednu procesn&iacute; změnu u&scaron;etř&iacute;te.</p>

Penetrační testy

<h4>Penetračn&iacute; testy</h4> <p>Skutečně si mysl&iacute;te, že Va&scaron;e data jsou v bezpeč&iacute;? Možn&aacute; ano, ale vzhledem k tomu, že data je to nejcenněj&scaron;&iacute;, co Va&scaron;e společnost m&aacute;, je vhodn&eacute; si to ověřit. Pr&aacute;vě k tomu V&aacute;m pomohou na&scaron;i etičt&iacute; hackeři, kteř&iacute; odhal&iacute; Va&scaron;e zranitelnosti. Z podrobn&eacute; zpr&aacute;vy se pak dozv&iacute;te o v&scaron;ech zranitelnostech, jejich z&aacute;važnosti a způsobu odstraněn&iacute;. Kromě dlouholet&yacute;ch zku&scaron;enost&iacute; na&scaron;ich konzultantů jsou z&aacute;rukou kvality t&eacute;ž mezin&aacute;rodn&iacute; certifikace CEH (Certified Ethical Hacker)</p> <p>&nbsp;</p> <h4>Test mobiln&iacute;ch a webov&yacute;ch aplikac&iacute;</h4> <p>&nbsp;</p> <p>Prov&aacute;d&iacute;me testy cel&yacute;ch ře&scaron;en&iacute;, kter&eacute; se v dne&scaron;n&iacute; době skl&aacute;d&aacute; typicky z webov&eacute; aplikace a na klientsk&eacute; straně mobiln&iacute; aplikace. Na&scaron;i experti budou hledat zranitelnosti jak ve webov&eacute; aplikaci (včetně backendu), tak v mobiln&iacute; aplikaci. V obou č&aacute;stech na&scaron;i certifikovan&iacute; etičt&iacute; hackeři postupuj&iacute; dle metodiky OWASP či OWASP Mobile security.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>Test IT infrastruktury</h4> <p>&nbsp;</p> <p>Pravideln&eacute; audity je vhodn&eacute; prov&aacute;dět t&eacute;ž na vlastn&iacute; infrastruktuře (s&iacute;ť, servery, storage, backup atd), neboť &uacute;nik Va&scaron;ich dat či dokonce know-how může m&iacute;t nedoz&iacute;rn&eacute; n&aacute;sledky pro V&aacute;&scaron; business a pověst. Tento typ testů děl&iacute;me na intern&iacute; a extern&iacute;. V př&iacute;padě intern&iacute;ho zjist&iacute;te nebezpeč&iacute; z pohledu zaměstnanci, zat&iacute;mco extern&iacute; zohledňuj&iacute; nebezpeč&iacute; z pohledu vněj&scaron;&iacute;ho &uacute;točn&iacute;ka.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>Audit průmyslov&yacute;ch ře&scaron;en&iacute;</h4> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;e společnost m&aacute; dlouholet&eacute; zku&scaron;enosti v oblasti bezpečnostn&iacute;ch testů průmyslov&yacute;ch kontroln&iacute;ch syst&eacute;mů (ICS), pro kter&eacute; se použ&iacute;v&aacute; t&eacute;ž pojem SCADA. Bezpečnostn&iacute; audit takov&yacute;chto ře&scaron;en&iacute; si klade za c&iacute;l odhalit zranitelnosti v&yacute;&scaron;e zm&iacute;něn&yacute;ch syst&eacute;mů a pomoci V&aacute;m zachovat v&yacute;robu, dod&aacute;vky, odběry, zpracov&aacute;n&iacute; či jin&eacute; služby ř&iacute;zen&eacute; těmito syst&eacute;my.</p> <p>&nbsp;</p>

O nás

Vynikáme v oblasti vývoje webových aplikací, návrhu a tvorby webových stránek a realizace penetračních testů.

Kontakt

Tel.: +420 774 178 362
E-mail: jiri.snopek@uss.plus
IČ: 01442023
DIČ: CZ01442023
Datová schránka: zehrn37