Reference


BVPI.cz

<p>Jednoduch&aacute; webov&aacute; prezentace Biomedic&iacute;nsk&yacute; vědecko-technologick&yacute; park a inkub&aacute;tor VIDIA, kter&yacute; pom&aacute;h&aacute; firm&aacute;m v jejich v&yacute;zkumem a prosazen&iacute; na trhu.</p>

Web AutoOffice

<p>Prezentačn&iacute; web pro aplikace AutoOffice, kter&yacute; ma za c&iacute;l představit možnosti aplikace samotn&eacute;. Vs&aacute;z&iacute; na jednoduch&yacute; design a přehlednost.</p>

Implementace systému na správu reklam

<p>K největ&scaron;&iacute;mu česk&eacute;mu webov&eacute;mu prot&aacute;lu s recepty potřeboval jeho majitel nasadit syst&eacute;m na administraci reklam. Nasazen&iacute; mělo dvě f&aacute;ze, prvn&iacute; byla nasazeni specializovan&eacute;ho ře&scaron;en&iacute; pro administraci samotnou, druh&aacute; č&aacute;st spoč&iacute;vala v napojen&iacute; syst&eacute;mu na st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; port&aacute;l.</p>

Vizualizace bytu

<p>Vymodelovali jsme neexistuj&iacute;c&iacute; byt podle představ klienta a poř&iacute;dili jsme z něj fotografie, kter&eacute; jsou k nerozezn&aacute;n&iacute; od skutečnosti. Doba, kdy dok&aacute;zal každ&yacute; bezpečně poznat co je fotografie a co pouze vizualizace pomalu odch&aacute;z&iacute;. D&iacute;ky n&aacute;m m&aacute;te možnost b&yacute;t mezi prvn&iacute;mi, kteř&iacute; se mohou pochlubit nejvy&scaron;&scaron;&iacute; kvalitou vizualizac&iacute;. V&iacute;ce najdete na str&aacute;nk&aacute;ch na&scaron;eho projektu <a href="https://www.visuallo.cz" target="_blank">Visuallo.cz</a>.</p>

Ortopedie kateřinská

<p>Byli jsme pož&aacute;d&aacute;n&iacute; o vytvořen&iacute; jednoduch&eacute; webov&eacute; prezentace pro nově vznikaj&iacute;c&iacute; ortopedickou ordinaci v centru Prahy. Navrhli jsme design, vytvořili &scaron;ablonu a za využ&iacute;t&iacute; vlastn&iacute;ho administračn&iacute;ho syst&eacute;mu web přivedli k životu. Samozřejmost&iacute; je n&aacute;sledn&yacute; provoz str&aacute;nek a pravideln&aacute; aktualizace syst&eacute;mu.</p>

J&Z Flowers

<p>Webov&eacute; str&aacute;nky květin&aacute;řstv&iacute; J&amp;Z Flowers maj&iacute; za &uacute;kol představit portfolio velice &scaron;ikovn&yacute;ch pražsk&yacute;ch floristů. Jsou schopni v&aacute;m připravit&nbsp;kytici k narozenin&aacute;m, na svatbu, ale věnuj&iacute; se i květinov&eacute; v&yacute;zdobě firem.</p>

RI-Okna - vizualizace oken

<p>N&aacute;&scaron; klient připravoval nov&yacute; produktov&yacute; katalog a potřeboval vytvořit jednotn&eacute; vizualizace v&scaron;ech druhů sv&yacute;ch oken - plastov&yacute;ch, dřevěn&yacute;ch i hlin&iacute;kov&yacute;ch. Vizualizace byly realizov&aacute;ny dle dodan&yacute;ch v&yacute;kresů oken a požadavků klienta na jejich vzhled.</p> <p>Na&scaron;&iacute;m c&iacute;lem bylo vyrobit okna ve fotorealistick&eacute; kvalitě.</p>

Marry Keys

<p>Webov&eacute; str&aacute;nky hudebn&iacute; kabely Marry Keys vznikali jako n&aacute;hrada star&eacute; prezentace. Web je realizov&aacute;n na platformě wordpress a využ&iacute;v&aacute; galerii a aktuality napojen&eacute; na facebook, což zbavuje kapelu nutnosti aktualizovat dvě m&iacute;sta. Stač&iacute; přidat př&iacute;spěvek na facebook, patřičně ho označit a novinka se objev&iacute; i na webov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch.</p>

Výkonové optimalizace serveru Stream Comando

<p>Byli jsme pož&aacute;d&aacute;ni, abychom zjistili, proč přestane služba, poskytuj&iacute;c&iacute; rozcestn&iacute;k k živ&yacute;m přenosům v&scaron;ech druhů, zvl&aacute;dat odbavovat n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ky, když počet př&iacute;choz&iacute;ch přes&aacute;hne 400 nov&yacute;ch klientů každou sekundu. Po anal&yacute;ze situace jsme upravili nastaven&iacute; serveru tak, že stejn&yacute; server zvl&aacute;d&aacute; bez probl&eacute;mu odbavovat 1500 nově př&iacute;choz&iacute;ch uživatelů každou sekundu.</p>

SoHam.center

<p>Webov&eacute; str&aacute;nky pro Centrum osobn&iacute;ho rozvoje Soham, slouž&iacute; jako prezentace akc&iacute;, semin&aacute;řů a workshopů poř&aacute;dan&yacute;ch centrem. Spr&aacute;va akc&iacute; je realizovan&aacute; aplikac&iacute; NewsFactory a je společn&aacute; je&scaron;tě pro webov&eacute; str&aacute;nky <a href="https://www.centrumzdravehovideni.cz" target="_blank">CentrumZdravehoVideni.cz</a>, <a href="https://www.soham.cz" target="_blank">Soham.cz</a>.</p>

U Kelta

<p>Webov&aacute; prezentace vod&aacute;ck&eacute;ho t&aacute;boři&scaron;tě před Česk&yacute;m Krumlovem U Kelta potřebovala vod&aacute;kům uk&aacute;zat nab&iacute;dku občerstven&iacute; a možnosti ubytov&aacute;n&iacute; včetně teepee a hork&eacute; vodn&iacute; l&aacute;zně pod otevřen&yacute;m nebem.</p>

Aplikace AutoOffice

<p><a href="https://www.autooffice.cz" target="_blank">AutoOffice</a>&nbsp;je aplikace na spr&aacute;vu zak&aacute;zek, fakturaci, pl&aacute;nov&aacute;n&iacute; rozpočtu a cashflow. Jej&iacute;m c&iacute;lem je umožňit men&scaron;&iacute; firm&aacute;m přehlednou pr&aacute;ci se zak&aacute;zkami, m&iacute;t přehled nejen o vygenerovan&yacute;ch zak&aacute;zk&aacute;ch, ale i stavu vystaven&yacute;ch faktur. V&iacute;ce informac&iacute; najdete na str&aacute;n&aacute;ch <a href="https://www.autooffice.cz" target="_blank">AutoOffice.cz</a></p>

Rande na míru

<p>Webov&aacute; prezentace projektu Rande na m&iacute;ru měla za c&iacute;l představit nab&iacute;dku služeb t&yacute;mu, kter&yacute; se zaměřoval na organizaci a kompletn&iacute; servis spojen&yacute; s poř&aacute;d&aacute;n&iacute;m romantick&yacute;ch večerů, v&iacute;kendů a v&yacute;letů pro st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; p&aacute;ry.</p>

Centrum Zdravého Vidění

<p>Na&scaron;e klientka chtěla inovovat sv&eacute; tři webov&eacute; prezentace, <a href="https://www.centrumzdravehovideni.cz" target="_blank">CentrumZdravehoVideni.cz</a>, <a href="https://www.soham.center" target="_blank">Soham.center</a>, <a href="https://www.soham.cz" target="_blank">Soham.cz</a>. Specifick&yacute;m požadavkem byla potřeba spr&aacute;vy poř&aacute;dan&yacute;ch akc&iacute;, semin&aacute;řů a workshopů a registrace do nich. Využili jsme k tomu aplikaci NewsFactory, kter&aacute; přesně splněje tyto požadavky.</p>

Moms and babies

<p>Na&scaron;e klientka si př&aacute;la m&iacute;t vlastn&iacute; webovou prezentaci k vlastn&iacute;mu podnik&aacute;n&iacute; - poskytov&aacute;n&iacute; předmateřsk&eacute; a poporodn&iacute; p&eacute;če mamink&aacute;m v okol&iacute; Prahy. Kromě webu samotn&eacute;ho jsme klientce pomohli i s natečen&iacute;m videa na &uacute;vodn&iacute; str&aacute;nku jej&iacute;ho webu.</p>

SoHam.cz

<p>Webov&eacute; str&aacute;nky nadačn&iacute;ho fondu <a href="https://www.soham.cz" target="_blank">Soham.cz</a>, maj&iacute; dva c&iacute;le. Prvn&iacute;m z nich je představit možnosti spolupr&aacute;ce s fondem ze strany firem a jednotlivců. Druh&yacute;m c&iacute;lem je umožnit z&aacute;jemcům přihl&aacute;&scaron;en&iacute; na akce poř&aacute;dan&eacute; nadačn&iacute;m fondem. Na spr&aacute;vu akc&iacute; a registraci &uacute;častn&iacute;ků je zde využita aplikace __NewsFactory__, kter&aacute; v tomto př&iacute;padě umožňuje jednotnou spr&aacute;vu akc&iacute; je&scaron;tě na dal&scaron;&iacute;ch dvou sestersk&yacute;ch webech.</p>

GoKartOpen.cz

<p>Amaterk&eacute; otevřen&eacute; motok&aacute;rov&eacute; z&aacute;vody <a href="https://www.gokartopen.cz" target="_blank">GoKartOpen</a> potřebovali učastn&iacute;kům i nov&yacute;m jezdcům d&aacute;t vědět, kdy se konaj&iacute; dal&scaron;&iacute; z&aacute;vody, jak vypad&aacute; aktu&aacute;ln&iacute; v&yacute;sledkov&aacute; listina a samozřejmě umožnit z&aacute;vodn&iacute;kům přihl&aacute;&scaron;en&iacute; do dal&scaron;&iacute;ho z&aacute;vodu. Web automaticky kontroluje bankovn&iacute; &uacute;čet a připisuje přijat&eacute; platby k přihl&aacute;&scaron;ce do z&aacute;vodu.</p>

Luxusní svatební kytice

<p>Jednostr&aacute;nkov&aacute; prezentace zaměřen&aacute; pouze na nab&iacute;dku svatebn&iacute;ch kytic a svatebn&iacute; v&yacute;zdoby.</p>

Kampaň Magdaleny Vokáčové

<p>Byli jsme pož&aacute;d&aacute;ni o pomoc s propagac&iacute; koučovac&iacute;ho v&yacute;cviku <a href="http://vokacova.com" target="_blank">Magdaleny Vok&aacute;čov&eacute;</a>. Kampaň prob&iacute;hala prostřednictv&iacute;m vyhled&aacute;vac&iacute;ho engine Google, Seznam a na soci&aacute;ln&iacute; s&iacute;ti facebook.</p>

Elos Orchestr

<p>K dř&iacute;ve vytvořen&eacute; webov&eacute; prezentaci <a href="https://www.elostech.cz" target="_blank">Elos Technologies</a> jsme měli za &uacute;kol vytvořit interaktivn&iacute; obr&aacute;zek orchostru, ve kter&eacute;m po najet&iacute; ukazatele my&scaron;i každ&aacute; jeho sekce hraje na specifick&eacute; hudebn&iacute; n&aacute;stroje. Dirigent spou&scaron;t&iacute; hru cel&eacute;ho orchestru současně.</p>

Alfa Tomeš

<p>Jednoduch&aacute; webov&aacute; prezentace s vlastn&iacute; &scaron;ablonou pro wordpress byla realizov&aacute;na pro <a href="http://alfatomes.cz" target="_blank">autoservis Karla Tome&scaron;e</a>&nbsp;specializuj&iacute;c&iacute; se na opravu a renovace veter&aacute;nů&nbsp;Alfa Romeo.</p>

Rezervační systém pro restaurace

<p>C&iacute;lem bylo vytvořit syst&eacute;m, kter&yacute; by umožnil na jedn&eacute; straně samostatnou rezervaci hostům, na druh&eacute; straně dal přehled o obsazenosti restaurace obsluze. Take mus&iacute; jednodu&scaron;e zobrazit kter&yacute; host sed&iacute; u kter&eacute;ho stolu, aby jej obsluha spr&aacute;vně usadila. Umožňuje tisk denn&iacute;ho přehledu jako z&aacute;ložn&iacute; ře&scaron;en&iacute; pro př&iacute;pad v&yacute;padku internetu.</p>

HoloDeck.cz

<p>Webov&aacute; prezentace projektu <a href="https://www.holodeckprague.cz" target="_blank">Holodeck Prague</a> představuj&iacute;c&iacute; jeho možnosti a nab&iacute;dku jeho klientům. Projekt se zab&yacute;v&aacute; tvorbou modelů pro virtu&aacute;ln&iacute; realitu a samozřejmě sv&yacute;m klientům nab&iacute;z&iacute; n&aacute;v&scaron;těvu virtu&aacute;ln&iacute; reality ve sv&yacute;m prostr&aacute;ch v Praze.</p>

Automatizované renderování 3D modelů

<p>Klient vyr&aacute;běj&iacute;c&iacute; nafukovac&iacute; br&aacute;ny s motivem dle vlastn&iacute;ho v&yacute;běru hledal jednoduchou cestu, jak vytvořit 3D model sv&eacute;ho v&yacute;robku, kter&yacute; by mohl přiložit klientům k vlastn&iacute; cenov&eacute; nab&iacute;dce.</p> <p>Protože vět&scaron;inou vyr&aacute;b&iacute; br&aacute;ny v několika předem dan&yacute;ch rozměrech, přem&yacute;&scaron;leli jsme jak toho využ&iacute;t a cel&yacute; proces tak co nejv&iacute;ce zjednodu&scaron;it, zrychlit a t&iacute;m i zlevnit.</p> <p>Ře&scaron;en&iacute;m je jednoduch&aacute; webov&aacute; str&aacute;nka, kam si klient nahraje obr&aacute;zky, kter&eacute; se maji &ldquo;navinout&rdquo; na model, n&aacute;sledně se automaticky spust&iacute; renderov&aacute;n&iacute; a po p&aacute;r minut&aacute;ch m&aacute; klient k dispozici ke stažen&iacute; hotov&eacute; vizualizace.</p> <p>Tyto vizualizace se prov&aacute;d&iacute; na na&scaron;em hardware, klient tak nemus&iacute; pořizovat ž&aacute;dn&yacute; speci&aacute;ln&iacute; hardware ani software.</p>

Shaaze Masáže

<p>Webov&eacute; prezentace pro nově vznikaj&iacute;c&iacute; studio <a href="https://shaazemasaze.cz/" target="_blank">Shaaze Mas&aacute;že</a> byl navrhžen na&scaron;imi grafiky v &uacute;zk&eacute; spolupr&aacute;ci s majitelkou studia, n&aacute;sledně nasazen na n&aacute;&scaron; administračn&iacute; syst&eacute;m, aby si mohli v Shaaze Masaže sami spravovat obsah sv&yacute;ch str&aacute;nek. Hosting je opět samozřejmou souč&aacute;st&iacute; dod&aacute;vky str&aacute;nek.</p>

Vizualizace nákupního procesu

<p>V r&aacute;mci tvorby těchto str&aacute;nek jsme pož&aacute;dali grafiky z <a href="https://www.visuallo.cz" target="_blank">Visuallo</a>, aby n&aacute;m vytvořili animaci n&aacute;kupn&iacute;ho procesu běžn&eacute;ho e-shopu, kter&yacute;m bychom mohli n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;kům na&scaron;&iacute; webov&eacute; prezentace mohli uk&aacute;zat př&iacute;klad toho, co na&scaron;i program&aacute;toři pom&aacute;haj&iacute; klientům ře&scaron;it.</p>

Interní systém na správu zakázek

<p>N&aacute;&scaron; klient potřeboval nahradit st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;, omezuj&iacute;c&iacute; sd&iacute;len&yacute; excel, ve kter&eacute;m evidovali zak&aacute;zky oprav mobiln&iacute;ch telefonů, tabletů a notebooků.</p> <p>Spolu s klientem jsme navrhli webovou aplikaci, ve kter&eacute; nyn&iacute; eviduj&iacute; sv&eacute; klienty, ke každ&eacute;mu z nich v&scaron;echny opravy včetně detailů - kdo opravu prov&aacute;děl, kdy ji prov&aacute;děl, na kter&eacute; pobočce oprava proběhla, kolik oprava st&aacute;la z&aacute;kazn&iacute;ka či jak&yacute; na n&iacute; byl zisk.</p> <p>Do syst&eacute;mu mohou snadno nahr&aacute;t fotografie zař&iacute;zen&iacute;, tak&eacute; jej využ&iacute;vaj&iacute; k tisku zak&aacute;zkov&yacute;ch listů i dokladů o opravě.</p>

Manuela's Little Secrets

<p>Manuela n&aacute;s pož&aacute;dala o vytvořen&iacute; jednoduch&eacute;ho cestovatelsk&eacute;ho blogu, kter&yacute; nese jm&eacute;no Manuela&rsquo;s Little Secrets.</p>

Propojení dvou medicínských systémů

<p>C&iacute;lem bylo propojit dva medic&iacute;nsk&eacute; syst&eacute;my, aby si v re&aacute;ln&eacute;m čase mohly vyměňovat sv&aacute; data.</p> <p>Na jedn&eacute; straně stoj&iacute; informačn&iacute; syst&eacute;m nemocnic, kter&yacute; použ&iacute;vaj&iacute; l&eacute;kaři při diagnostice a l&eacute;čen&iacute; pacientů, na druh&eacute; straně syst&eacute;m, kter&yacute; umožňuje pacientům pravidelně v pohodl&iacute; domova sb&iacute;rat &uacute;daje o jejich krevn&iacute;m tlaku, množstv&iacute; cukru v krvi a mnoha dal&scaron;&iacute;ch ukazatel&yacute;ch.</p> <p>Probl&eacute;m byl, že syst&eacute;m pro pacienty neměl způsob, jak by zpř&iacute;stupnil nasb&iacute;ran&aacute; data nemocnic&iacute;m.</p> <p>Toto zpř&iacute;stupněn&iacute;, či propojen&iacute; jsme navrhli a naprogramovali.</p>

Visuallo.cz

<p>T&yacute;m 2D a 3D grafiků potřeboval vlastn&iacute; prezentačn&iacute; web jejich prac&iacute;. Str&aacute;nky byly realizov&aacute;ny podle jejich vlastn&iacute;ho grafick&eacute;ho n&aacute;vrhu nad na&scaron;&iacute;m administračn&iacute;m syst&eacute;mem.</p>

EET Pokladní Systém

<p>Vytvořili jsme pro na&scaron;e klienty ucelen&eacute; pokladn&iacute; ře&scaron;en&iacute; zahrnuj&iacute;c&iacute; registraci &uacute;čtenek do EET syst&eacute;mu ministerstva financ&iacute;. Ře&scaron;en&iacute; se skl&aacute;d&aacute; s tabletu, tisk&aacute;rny, a pokladny samotn&eacute;. Jeho největ&scaron;&iacute; v&yacute;hodou je nez&aacute;vislost na vněj&scaron;&iacute;ch syst&eacute;mech a t&iacute;m p&aacute;dem nenut&iacute; jeho majitele platit ž&aacute;dn&eacute; dal&scaron;&iacute; poplatky. Vyžaduje pouze jednor&aacute;zovou investici.</p>

Systém na prodej přes Amazon

<p>Klient provozuj&iacute;c&iacute; řadu eshopů na prodej různ&eacute;ho zbož&iacute; se rozhodl roz&scaron;&iacute;řit sv&eacute; podnik&aacute;n&iacute; na Amazon.</p> <p>Na&scaron;&iacute;m &uacute;kolem bylo vytvořit syst&eacute;m, kter&yacute; bude nab&iacute;zet jednoduchou administraci nab&iacute;zen&eacute;ho zbož&iacute;, asistovat při cenotvorbě dle aktu&aacute;ln&iacute;ch cen v konkr&eacute;tn&iacute; zemi Amazonu, samozřejmou potřebou bylo propojen&iacute; se st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;m syst&eacute;mem eshopů, abychom přede&scaron;li prodeji stejn&eacute;ho kusu zbož&iacute; dvěma z&aacute;kazn&iacute;kům.</p> <p>Syst&eacute;m pom&aacute;h&aacute; i skladn&iacute;kům v nalezen&iacute; zbož&iacute; ve skladu, jeho sprav&eacute;m zabalen&iacute; a př&iacute;pravě k odesl&aacute;n&iacute; vč. tisku &scaron;t&iacute;tku s adresou, objedn&aacute;n&iacute; svozu u dopravce a n&aacute;sledn&eacute; potvrzen&iacute; o odesl&aacute;n&iacute; bal&iacute;ku zpět do Amazonu.</p>

O nás

Vynikáme v oblasti vývoje webových aplikací, návrhu a tvorby webových stránek a realizace penetračních testů.

Kontakt

Tel.: +420 774 178 362
E-mail: jiri.snopek@uss.plus
IČ: 01442023
DIČ: CZ01442023
Datová schránka: zehrn37