Rozcestník


AutoOffice

<p><img alt="" src="/uploads/1552777380jOmdDzuXQh2gQaV0vHXt.png" style="margin: 6px; width: 640px; height: 548px; float: left;" />Manažersk&eacute; &uacute;četnictv&iacute; a&nbsp;syst&eacute;m na spr&aacute;vu zak&aacute;zek vč. fakturace. Um&iacute; se propojit s bankou i s finančn&iacute;m &uacute;četn&iacute;ctv&iacute;m.</p> <p>AutoOffice v&aacute;m přin&aacute;&scaron;&iacute; pohodlnou spr&aacute;vu zak&aacute;zek. Vytv&aacute;řet můžete popt&aacute;vky, nab&iacute;dky, objedn&aacute;vky, dodac&iacute; listy, faktury, př&iacute;jmov&eacute; pokladn&iacute; listy a &uacute;čtenky. U každ&eacute; zak&aacute;zky můžete přid&aacute;vat odhady pracnosti a kalkulace, včetně vlastn&iacute;ch pozn&aacute;mek a př&iacute;loh.</p> <p>Potřebujete m&iacute;t přehled o oček&aacute;van&yacute;ch př&iacute;jmech a v&yacute;daj&iacute;ch? Nen&iacute; probl&eacute;m! D&iacute;ky na&scaron;emu rozpočtu s n&aacute;zorn&yacute;mi grafy budete m&iacute;t finance pod kontrolou!</p> <p>Z&aacute;roveň můžete využ&iacute;t propojen&iacute; s bankovnictv&iacute;m, aby mohlo AutoOffice automaticky kontrolovat, kter&eacute; v&yacute;daje byly zaplacen&eacute; a kter&eacute; př&iacute;jmy obdržen&eacute;.</p> <p>V&iacute;ce informac&iacute; naleznete na webu&nbsp;<a href="https://www.AutoOffice.cz" target="_blank">www.AutoOffice.cz</a></p>

Automatizace infrastruktury

<p><img alt="" src="/uploads/1560448096iI1iY5Asxp6Lk5c3I1nL.png" style="width: 400px; height: 400px; float: right;" />Jsme specialist&eacute; na automatizaci IT infrastruktury.&nbsp;Nejdel&scaron;&iacute;&nbsp;zku&scaron;enost&nbsp;m&aacute;me z budov&aacute;n&iacute;&nbsp;a deseti let<br /> provozov&aacute;n&iacute;&nbsp;linuxov&eacute; infrastruktury v Česk&eacute; spořitelně. Pom&aacute;hali jsme v&scaron;ak automatizovat rozs&aacute;hl&eacute;<br /> infrastruktury i jin&yacute;ch česk&yacute;ch i zahraničn&iacute;ch společnostech.&nbsp;</p> <p>V Česk&eacute; spořitelně jsme vymysleli a vybudovali konsolidačn&iacute; ře&scaron;en&iacute; pro aplikačn&iacute; servery, datab&aacute;ze<br /> i webov&eacute; servery v době, kde o tom zbytek česk&eacute;ho korpor&aacute;tn&iacute;ho světa zač&iacute;nal přem&yacute;&scaron;let. Tehdy<br /> jsme byli RedHatem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7GUPxqr3XkY" target="_blank">ukazov&aacute;ni jako př&iacute;klad</a> toho, co lze vybudovat. Dnes se takov&eacute;mu ře&scaron;en&iacute; ř&iacute;k&aacute;<br /> Openshift.</p> <p>Život jde d&aacute;l, technologie postupuj&iacute; a oček&aacute;v&aacute;n&iacute; uživatelů tak&eacute;. My jsme opět na zač&aacute;tku dal&scaron;&iacute; urovně<br /> automatizace. V době, kdy v&scaron;ichni ře&scaron;&iacute; automatizaci infrastruktury se posouv&aacute;me o patro v&yacute;&scaron;<br /> a automatizujeme cel&eacute; služby.</p> <p>Stejně jako je z&aacute;sadn&iacute; změna v procesech, zodpovědnostech i způsobu provozu&nbsp;při konsolidaci<br /> infrastruktury, obodobn&aacute; změna n&aacute;s ček&aacute; při automatizaci cel&eacute;ch služeb. Pokud jste s automatizac&iacute;<br /> je&scaron;tě nezačali, m&aacute;te v&yacute;hodu, protože si jednu procesn&iacute; změnu u&scaron;etř&iacute;te.</p>

Penetrační testy

<h4>Penetračn&iacute; testy</h4> <p>Skutečně si mysl&iacute;te, že Va&scaron;e data jsou v bezpeč&iacute;? Možn&aacute; ano, ale vzhledem k tomu, že data je to nejcenněj&scaron;&iacute;, co Va&scaron;e společnost m&aacute;, je vhodn&eacute; si to ověřit. Pr&aacute;vě k tomu V&aacute;m pomohou na&scaron;i etičt&iacute; hackeři, kteř&iacute; odhal&iacute; Va&scaron;e zranitelnosti. Z podrobn&eacute; zpr&aacute;vy se pak dozv&iacute;te o v&scaron;ech zranitelnostech, jejich z&aacute;važnosti a způsobu odstraněn&iacute;. Kromě dlouholet&yacute;ch zku&scaron;enost&iacute; na&scaron;ich konzultantů jsou z&aacute;rukou kvality t&eacute;ž mezin&aacute;rodn&iacute; certifikace CEH (Certified Ethical Hacker)</p> <h4>Test mobiln&iacute;ch a webov&yacute;ch aplikac&iacute;</h4> <p>Prov&aacute;d&iacute;me testy cel&yacute;ch ře&scaron;en&iacute;, kter&eacute; se v dne&scaron;n&iacute; době skl&aacute;d&aacute; typicky z webov&eacute; aplikace a na klientsk&eacute; straně mobiln&iacute; aplikace. Na&scaron;i experti budou hledat zranitelnosti jak ve webov&eacute; aplikaci (včetně backendu), tak v mobiln&iacute; aplikaci. V obou č&aacute;stech na&scaron;i certifikovan&iacute; etičt&iacute; hackeři postupuj&iacute; dle metodiky OWASP či OWASP Mobile security.</p> <h4>Test IT infrastruktury</h4> <p>Pravideln&eacute; audity je vhodn&eacute; prov&aacute;dět t&eacute;ž na vlastn&iacute; infrastruktuře (s&iacute;ť, servery, storage, backup atd), neboť &uacute;nik Va&scaron;ich dat či dokonce know-how může m&iacute;t nedoz&iacute;rn&eacute; n&aacute;sledky pro V&aacute;&scaron; business a pověst. Tento typ testů děl&iacute;me na intern&iacute; a extern&iacute;. V př&iacute;padě intern&iacute;ho zjist&iacute;te nebezpeč&iacute; z pohledu zaměstnanci, zat&iacute;mco extern&iacute; zohledňuj&iacute; nebezpeč&iacute; z pohledu vněj&scaron;&iacute;ho &uacute;točn&iacute;ka.</p> <h4>Audit průmyslov&yacute;ch ře&scaron;en&iacute;</h4> <p>Na&scaron;e společnost m&aacute; dlouholet&eacute; zku&scaron;enosti v oblasti bezpečnostn&iacute;ch testů průmyslov&yacute;ch kontroln&iacute;ch syst&eacute;mů (ICS), pro kter&eacute; se použ&iacute;v&aacute; t&eacute;ž pojem SCADA. Bezpečnostn&iacute; audit takov&yacute;chto ře&scaron;en&iacute; si klade za c&iacute;l odhalit zranitelnosti v&yacute;&scaron;e zm&iacute;něn&yacute;ch syst&eacute;mů a pomoci V&aacute;m zachovat v&yacute;robu, dod&aacute;vky, odběry, zpracov&aacute;n&iacute; či jin&eacute; služby ř&iacute;zen&eacute; těmito syst&eacute;my.</p> <p>&nbsp;</p>

Amazon

<p><img alt="" src="/uploads/1560081741291bnH8og04HHiflRoZi.PNG" style="width: 500px; height: 252px; float: right;" /> Zajist&iacute;me napojen&iacute; Va&scaron;eho e-shopu na Amazon. V jednoduch&eacute; administraci si zvol&iacute;te co a za kolik chcete prod&aacute;vat, zbytek vyře&scaron;&iacute; syst&eacute;m za V&aacute;s.</p> <p>Využijeme existuj&iacute;c&iacute; XML feed např. pro Heur&eacute;ku či Zbož&iacute;.cz&nbsp;k importu dostupn&eacute;ho zbož&iacute; do syst&eacute;mu, ve kter&eacute;m si zvol&iacute;te cenu zbož&iacute; a druh dopravy. My zbož&iacute; vystav&iacute;me na Amazon a budeme pravidelně stahovat objedn&aacute;vky. S každou od n&aacute;s dostanete upozorněn&iacute; a po jej&iacute;m zpracov&aacute;n&iacute; ji za v&aacute;s potvrd&iacute;me zpět do Amazonu.</p> <p>Za minim&aacute;ln&iacute; &uacute;sil&iacute;&nbsp;si roz&scaron;&iacute;r&iacute;te svůj trh o Německo, Francii, &Scaron;panělsko, It&aacute;lii a Velkou Brit&aacute;nii.</p> <p>Pokud m&aacute;te z&aacute;jem o propojen&iacute; va&scaron;eho e-shopu s Amazonem, <a href="/kontakt">napi&scaron;te n&aacute;m</a> či zavolejte na +420 774 178 362.</p>

O nás

Vynikáme v oblasti vývoje webových aplikací, návrhu a tvorby webových stránek a realizace penetračních testů.

Kontakt

Tel.: +420 774 178 362
E-mail: jiri.snopek@uss.plus
IČ: 01442023
DIČ: CZ01442023
Datová schránka: zehrn37